GÖTEBORG

FiSK i Göteborgs stad                                                                                                2018-02-14

 

Till alla medlemmar i nätverket Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK i Göteborg

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas Du till årsmöte med FiSK i Göteborg onsdagen den 28 februari 2016 ca kl 20:30 i Liberalernas lokaler vid Nedre Kvarnbergsgatan 7 i Göteborg. Mötet hålls direkt efter stiftsårsmötet.

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av en protokollsjusterare
 4. Fråga om mötet behörigen utlysts
 5. Fastställande av dagordning
 6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om åtgärder beroende på överskott/underskott
 9. Fråga om ansvarsfrihet
 10. Fastställande av medlemsavgift
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter under det kommande året
 12. Val av styrelse
 13. Ordförande
 14. Övriga styrelseledamöter
 15. Val av revisorer
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen väckta förslag
 18. Under årsmötet väckta frågor som mötet beslutar behandla
 19. Mötets avslutning

Alla varmt välkomna !

 

Birgitta Thörn                                                Gunnar Trenning

Ordförande                                                    Sekreterare

Tel 031-99 11 09,

e-post:

HÄGERSTEN

GÖTEBORGS STIFT

 

LINKÖPINGS STIFT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKARA STIFT

 

STOCKHOLMS STIFT

 

STOCKHOLM – GUSTAF VASA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOCKHOLM – SOFIA FÖRSAMLING

 

UPPSALA STIFT

Program för Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK) i valet till kyrkofullmäktige i Uppsala pastorat 2017

Bevara och utveckla våra kyrkor
FiSK vill att Uppsalas kyrkor bevaras och utvecklas. Mikaelskyrkan ska fortsatt fungera som gudstjänstrum och verksamhet runt kyrkan i pastoratets regi bör främjas. FiSK vill garantera att det finns kyrkor eller kyrkliga samlingslokaler i alla stadsdelar och ser positivt på att kyrkor drivs som samarbetskyrkor.

Gudstjänst
Mässan är kyrkans livsnerv. FiSK vill säkerställa att mässa firas regelbundet i alla våra kyrkor. Med olika gudstjänstformer kan vi skapa en kyrka där människor i olika situationer kan känna gemenskap och glädje.

Kyrkomusik
Kyrkomusiken är ofta en väg in i kyrkan. Våra barn- och ungdomskörer är en viktig ungdomsverksamhet. FiSK vill att musiken får resurser genom budget och kollekter.

Diakoni
FiSK vill att kyrkan skall ta ett diakonalt ansvar och stå upp för människor i svåra situationer. Diakonin behöver resurser och bra arbetsmetoder. I det diakonala arbetet bör volontärer engageras. FiSK vill stödja Stadsmissionens viktiga arbete.

Öka kunskapen om kristen tro
Svenska kyrkan har ett stort ansvar att sprida kunskapen om kristen tro och kristna värderingar. FiSK vill därför prioritera kyrkans pedagogiska arbete. Vi vill särskilt framhålla betydelsen av satsningar för barn och unga.

Makten tillbaka till församlingarna
Uppsalas församlingar utgör sedan 2014 ett pastorat med en koncentrerad ledningsfunktion och församlingsråden har ett begränsat inflytande över sin egen verksamhet. FiSK vill att de fem församlingarna i Uppsala pastorat får större möjligheter att själva ta ansvar för och påverka sin egen verksamhet.

Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK i Uppsala stift ställer upp i valet till kyrkomötet och stiftsfullmäktige

I kyrkomötet vill FiSK särskilt arbeta för

Att våra kyrkobyggnader som är en viktig del av vårt kulturarv kan bevaras och göras tillgängliga. Därför behöver den kyrkoantikvariska ersättningen från staten bestå och förstärkas och församlingarna ges möjlighet att behålla sin kyrka. Vi vill också att kyrkogårdarnas kulturhistoriska värden ska uppmärksammas.

Att Svenska kyrkan nationellt uppmärksammar och stödjer kyrkomusiken. Det kan ske genom att man inrättar ett musikråd, arbetar för att öka rekrytering av nya kyrkomusiker, ger resurser till den omfattande körverksamheten genom bland annat rikskollekter och ökar samarbetet mellan kyrka och samhälle inom musiken.

Att Svenska kyrkans arbete utomlands utvecklas och förstärks. För framför allt det växande antal ungdomar som studerar eller arbetar utomlands men också för alla svenskar som reser i andra länder ska Svenska kyrkan finnas som trygghet och resurs.

Att Svenska kyrkan tar ansvar för att öka kunskapen om kristen tro. Det kan ske genom att ta initiativ till nationella satsningar i olika delar av samhället, bland unga, samhällets beslutsfattare, media etc. Den brist på kunskap om kristendom som finns i dag gör det svårt att förstå stora delar av vår kultur och lämnar unga människor utan möjlighet att ta ställning vare sig för eller emot.

I stiftsfullmäktige vill FiSK särskilt arbeta för

Att bevara stiftsgården Breidagård. Uppsala stift har två stiftsgårdar som båda är viktiga var och en på sitt sätt. I norra delen av stiftet ligger Undersvik som betyder mycket för våra ungdomar när det gäller konfirmationsläger och andra läger och som också används för personalfortbildningar.  Strax utanför Uppsala finns Breidagård som tidigare varit en plats för stillhet och en möjlighet för stressade nutidsmänniskor  att samla kraft. De senaste åren har inte stiftet haft någon kaplan eller organisation på plats och stiftet överväger nu att göra sig av med sin stiftsgård i södra delen av stiftet. Detta motsätter vi oss bestämt och vill i stället öka resurserna till Breidagård för att där koncentrera ett viktigt arbete för själavård och retreatverksamhet.

Att hejda och förändra effekten av det stora antalet sammanslagningar av församlingar i vårt stift. För att församlingarna ska kunna leva vidare har ett stort antal församlingar i stiftet  av ekonomiska och administrativa skäl slagits samman i större pastorat. Detta har medfört att närhet och lokalt engagemang på många håll har försvunnit. Vi vill att man ser över vad organisationsförändringarna har inneburit för de lokala församlingarna och vidtar åtgärder för att stärka den lokala församlingen. Det är viktigt för den lokala församlingens identitet och utveckling att den ges större befogenheter att ta ansvar för sin verksamhet även när man ingår i ett större pastorat. Om detta inte är möjligt bör sammanslagningar till större pastorat inte äga rum.

 

 

 

 

 

VARBERG