Riksmöte 2014

Kallelse till riksmöte

Tid: Lördagen den 22 november 2014 klockan 11.00

Plats: Essinge församling, Brommasalen, Stora Essingen, Stockholm.

(Om du reser med buss: Åk blå buss nummer 1 mot Stora Essingen, kliv av vid ändhållplatsen.)

Kaffe och smörgås serveras från kl 10:00. Lunch serveras ca klockan 13:00.

Subventionerad kostnad för deltagande inklusive förmiddagskaffe och lunch: 100 kronor, vilket erläggs kontant vid mötet.

Mötet beräknas vara slut senast klockan 15:00.

Ekonomiska villkor: FiSK står för resekostnader för två deltagare från varje stift utöver resekostnaden för FiSK:s ledamöter i kyrkomötet.

Reseräkningsblankett: utlämnas på mötet.

Reseregler: billigaste färdsätt tillämpas.

Årsmötestalare: Kenneth Nordgren, kyrkoherde i Umeå talar under rubriken ”Efter strukturutredningen, erfarenheter av att driva och verka i ett storpastorat”

Anmälan om deltagande sker till senast den 1 november till nätverkets sekreterare Ulla Littgren. Antingen per e-post eller per tfn 070-236 16 32 .

Hjärtligt välkommen med din anmälan och till mötet!

Georg Lagerberg
ordförande
0709-784 184

Ulla Littgren
sekreterare
070-236 16 32

Dagordning för riksmöte för FiSK 2014-11-22

1 Riksmötet öppnas
2 Val av ordförande, en vice ordförande och sekreterare för mötet
3 Val av två protokollsjusterare
4 Fråga om mötet behörigen utlysts
5 Fastställande av föredragningslista
6 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
7 Fastställande av resultat och balansräkning
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9 Val för tiden intill nästa ordinarie riksmöte
a) ordförande
b) vice ordförande
c) fem övriga ledamöter i styrelsen, alla ordinarie
d) tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande
e) övriga eventuellt förekommande val
10 Rapport från årets kyrkomöte
11 Nätverkets framtid
12 Under riksmötet väckta frågor som riksmötet beslutar behandla
13 Riksmötet avslutas