Det här är FiSK

Fria liberaler i Svenska kyrkan är ett nätverk bestående av liberaler med ett engagemang för Svenska kyrkan. Vi vill möjliggöra för liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska kyrkan. Vi vill vi arbeta för en öppen, tolerant kyrka med låga trösklar på evangelisk – luthersk grund.

Grunden för kyrkans tro, lära och arbete är Bibeln. Den måste förklaras på nytt för varje tid. Kyrkan förvaltar också den kristna traditionen och för den vidare från generation till generation. På detta sätt vill kyrkan hjälpa människor i tolkningen av livsfrågorna.

Den demokratiska uppbyggnaden, med församlingarna som grund för verksamheten, ska göra det möjligt för dem som tillhör kyrkan att ta ansvar för gemensamma viktiga angelägenheter.

Svenska kyrkan erbjuder en tillhörighet och en möjlighet att dela gemenskapen och att påverka. Svenska kyrkan är Sveriges största ideella organisation och den största lutherska kyrkan i världen. Tack för att du stödjer FiSK.

Intresserad?

Om du är intresserad av att engagera dig ytterligare i vårt nätverk är du mycket välkommen att höra av dig. Vi erbjuder ett nyhetsbrev och möten på olika håll i landet.
Anmäl dig genom att mejla till .

Vill du veta mer?

Läs här på vår hemsida eller kontakta ordförande eller hemsidesansvariga .

Arbetsordning – här kan du läsa vår arbetsordning (pdf-fil), den reviderades i oktober 2013.

Mer om FiSK

Fisken som symbol

Fisken är en symbol för kristen tro som stammar från den allra första kristna tiden. Mötte man en okänd kunde man rita en båge i sanden. Om då den andra ritade bågen i andra riktningen så att teckningen blev till formen av en fisk, så förstod man att här fanns förmodligen en syster eller broder i tron på Kristus.

Fisk heter ichthys på grekiska och varje bokstav utgör i sin tur begynnelsebokstäverna i bekännelsen:
Iesous (Jesus)
Christos (Kristus)
Theou (Guds)
Yios (Son)
Soter (Frälsaren)

Fiskar förekommer också på flera ställen i evangelierna vilket ytterligare förstärkt dess roll som symbol för kristen tro.

FiSK_stor

FiSK:s namnbyte

Nyhet om att FiSK bytte namn

”Folkpartister i Svenska Kyrkan” byter namn

Vid ett extra riksmöte den 12 maj 2012 beslutades att Folkpartister i Svenska kyrkan byter namn till Fria liberaler i Svenska kyrkan.

– Med namnbytet vill vi markera att alla liberaler som vill engagera sig i Svenska kyrkan är välkomna till FiSK, säger Christer Kax Sundberg, ordförande i nätverket.

Förkortningen på nätverket fortsätter även efter namnbytet att vara FiSK men logotypen kommer att ändras något i och med att Folkpartiets blåklint tas bort.

– Beslutet innebär att vi i styrelsen för FiSK rekommenderar våra medlemmar att kandidera för FiSK i kommande kyrkovalen.

Under nästa mandatperiod kommer FiSK att vara öppet för att söka samverkan med andra nomineringsgrupper.

– Det viktigaste är att vi fortsätter utvecklingen med Svenska kyrkans bästa för ögonen, säger Christer Kax Sundberg.

Läs artikel i tidningen Dagen ”Folkpartiets namn stryks från kyrkopolitiken” och i Kyrkans tidning”Folkpartister blir Fria liberaler”.

FiSK i media

Annons om nytt namn

Nomineringsgruppen Folkpartister i Svenska kyrkan (FiSK) har bytt namn. Det nya namnet är Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK).

Namnbytet görs för att tydliggöra att gruppen inte är partipolitisk. I stället är den en ren kyrkopolitisk nomineringsgrupp, helt partipoliskt obunden och öppen för alla som delar våra liberala och frisinnade värderingar och värnar Svenska kyrkan.

Med ordet Fria markeras att gruppen är fristående från riksdagspartierna.
Med ordet liberaler markerar vi vår ideologiska värdegrund liksom vårt arbete för en öppen och tolerant kyrka. Vi vill t.ex. arbeta för jämställdhet, motverka homofobi och främlingsfientlighet liksom främja valfrihet. Vår huvudmotståndare i kyrkovalet är Sverigedemokraterna.

Vill du engagera dig i nätverket eller få mer information om oss och de frågor vi driver inför kyrkovalet 2013?

Välkommen att mejla till oss på eller läs mer här på hemsidan.

Denna annons publicerades i Kyrkans tidning, Dagen och tidningen NU v 42.

Debattartikel om kyrkopolitik

Artikel i Tidningen NU, maj 2012

Liberal kyrkopolitik förnyas   
Folkpartiet Liberalerna ställer sedan 2002 inte längre upp som parti i kyrkovalet. Liberala kandidater har i stället kunnat verka kyrkopolitiskt genom det från partiet fristående liberala nätverket Folkpartister i Svenska Kyrkan, FiSK.

Sedan gruppen bildades har det hänt mycket i det kyrkopolitiska landskapet. Förutom att några partier fortfarande ställer upp har det tillkommit flera nya nomineringsgrupper i kyrkovalen. Flera riksdagspartier har även likt Folkpartiet fattat beslut om att skilja på sin kyrkopolitiska gren och den övriga politiska verksamheten. Senast är det Moderaterna som har fattat ett sådant beslut. Deras kyrkopolitiskt aktiva håller därför som bäst på att omforma sig till den nya nomineringsgruppen Borgligt alternativ.

2013 är det åter kyrkoval och det är nu åter bli hög tid att påbörja förberedelserna inför valet. Mot bakgrund av de inträffade förändringarna har Folkpartister i Svenska kyrkan analyserat hur gruppen på bästa sätt kan verka för en fortsatt effektiv liberal kyrkopolitik. Vid ett extra riksmöte har gruppen beslutet att byta namn.

Vid nästa kyrkoval kommer nomineringsgruppen att heta FiSK, Fria liberaler i Svenska kyrkan. Vi behåller alltså förkortningen FiSK då fisken är en fin urgammal kristen symbol. Men vi byter ut ordet Folkpartister till Fria liberaler. Syftet är att än tydligare markera att vi är fristående från Folkpartiet Liberalerna men samtidigt som vi vill vara tydliga med att vi är en del av den större familj av organisationer som binds samman av den liberala ideologin. Det är med våra liberala glasögon som vi i FiSK läser bibeln och det är med dessa värderingar vi verkar för att se till att kyrkan alltid ska vara en öppen, tolerant och välkomnande plats i samhället.

Det är inte så att gruppen på något sätt skäms över vårt arv. Tvärtom, vi är stolta över att tillhöra den liberala rörelsen och många av Fria liberaler i Svenska kyrkans medlemmar är naturligtvis även fortsättningsvis medlemmar i, eller i vart fall sympatiserar med, Folkpartiet Liberalerna. Nej, i stället handlar det om att vi värnar om att den liberala kyrkopolitiken och den liberala politiken i övrigt måste få tillåtas att hitta sina egna vägar framåt. Det ska inte finnas någon tvekan om att FiSK alltid arbetar, utifrån sina liberala värderingar, för Svenska kyrkan bästa.

Nomineringsgruppen kommer fortsättningsvis inte att använda blåklinten som en del av sitt varumärke. Blåklinten är en vacker liberal symbol som går tillbaka till rösträttsrörelsen. FiSK värnar en fri allmän rösträtt i de kyrkliga valen den skulle därför i och för sig även kunna fungera som symbol för en kyrklig nomineringsgrupp men då blåklinten alltför mycket är en symbol för partiet Folkpartiet Liberalerna väljer FiSK nu att ta bort den i kyrkopolitiska sammanhang.

FiSK har alltid varit en öppen nomineringsgrupp. Alla liberaler oavsett partitillhörighet har varit välkomna att engagera sig i FiSK. Finns det personer som delar våra liberala värderingar inom Moderaterna, Centern eller rent av i Miljöpartiet är de varmt välkomna till FiSK. Det tidigare namnet Folkpartister i Svenska kyrkan har dock ibland kunnat vara ett hinder för att få just sådana personer, eller de som överhuvudtaget inte vill binda sig till ett parti men som delar våra liberala värderingar, att engagera sig för kyrkan. Genom namnbytet vill vi nu tydliggöra att alla som delar vår liberala vision är välkomna. FiSK-nätet ska vara brett, öppet och inkluderande.

Nu börjar gruppen arbetet med att ta fram ett nytt handlingsprogram inför valet. Klart är att vi alla vill att FiSK ska vara det tydligaste kyrkopolitiska alternativet när det gäller att stå upp för tolerans och öppenhet. Utifrån tron att vi alla är skapade till Guds avbild och därför okränkbara ska vi aktivt driva på för att kyrkan, och det samhälle den verkar i, ska präglas av förståelse och acceptans. FiSK blir därmed även den tydligaste kyrkopolitiska kraften mot t.ex. Sverigedemokraternas nomineringsgrupp, en grupp som präglas av intolerans och främlingsfientlighet.

Vi hoppas att så många som möjligt inför valet 2013 vill stödja ett fritt och oberoende liberalt kyrkopolitiskt nätverk i nästa kyrkoval. Inför valet kommer vi även att behöva många nya kandidater och valarbetare. Vill du gå med eller ha mer information om nätverket kan du anmäla dig till

Georg Lagerberg
Anna Ekström
Christer Kax Sundberg
För styrelsen i FiSK

Fler artiklar om namnbytet

Läs artikel i tidningen Dagen ”Folkpartiets namn stryks från kyrkopolitiken” och i Kyrkans tidning ”Folkpartister blir Fria liberaler”.

Mallar, logotyper och dokument

Logotyp i PDF-format

Logga

FiSK:s logotyp i pdf-format (text under bilden)

FiSK:s logotyp i pdf-format (text efter bilden)

Logotyp JPEG-format

FiSK:s logotyp i jpg-format liten (texten ligger under bilden)

FiSK:s logotyp i jpg-format mellan (texten ligger under bilden)

FiSK:s logotyp i jpg-format stor (texten ligger under bilden)

Logotyp i EPS-format

FiSK:s logotyp i eps-format (text efter bilden)

FiSK:s logotyp i eps-format (text under bilden)

Färgkoder

Mörkblå färgkoder:
RGB 0, 51, 153
CMYK 100, 72, 0, 18
webb: #003399

Ljusblå färgkoder:
RGB 51, 153, 255
CMYK 85, 24, 0, 0
webb: #3399FF