Värna miljön - gör kyrkan klimatsmart

FiSK vill verka för att Svenska kyrkan ska vara en förebild inom klimatområdet. Att ta ansvar för vår miljö är att ta ansvar för skapelsen. Därför anser vi att kyrkan i ord och handling måste visa att den tar klimat hotet på allvar. Vi vill att kyrkans verksamhet i så hög grad som möjligt ska vara klimatneutral.

Kyrkan ska stå i framkant med att anamma ny miljövänlig teknik i sin verksamhet såsom miljöbilar, uppvärmningssystem och digitala möten. Vi vill även att kyrkan ska ha en tydlig miljöprofil i sin egendomsförvaltning.

Att rädda och värna om vår miljö är en världsvid uppgift. Därför är det viktigt med ett aktivt miljötänkande på alla nivåer i Svenska kyrkan. Miljöfrågorna behöver lyftas lokalt, inom stiften, nationellt och internationellt. Vi vill särskilt att Svenska kyrkan genom sina kontakter med systerkyrkor ute i världen ska främja ett aktivt miljöarbete.