Vårda kyrkobyggnaderna

FiSK arbetar för att den kyrkoantikvariska ersättningen som riksdagen beslöt i samband med kyrkans skiljande från staten ska bestå och förstärkas. Vi vill ha en fördjupad dialog och planering med statliga aktörer kring hur de kyrkobyggnader som inte längre behövs för Svenska kyrkans verksamhet kan tas om hand och bevaras. Kyrkobyggnaderna är viktiga som bärare av vår kultur och tradition. De har betydelse för alla människor oavsett kyrkotillhörighet.

Många människor besöker våra kyrkor, inte minst under sommartid, för andakt och stillhet, arkitektur, konst och kulturhistoriska inventarier. Kyrkobyggnaderna ses dessutom ofta också som en central del av hembygdens identitet. Därför måste församlingarna  uppmuntras att hålla kyrkorna öppna i så hög utsträckning som möjligt. FiSK vill att människor ska kunna besöka kyrkorna utan kostnad.

Stat och kyrka måste ta ett gemensamt ansvar för att värna kyrkogårdarnas kulturhistoriska värden. FiSK anser att det är viktigt att åtgärder vidtas och resurser avsätts för att bevara denna del av vårt kulturarv.