Öka kunskapen hos barn och unga

FiSK vill prioritera det pedagogiska arbetet med barn och ungdomar. Svenska kyrkan har ett stort ansvar att sprida kunskapen om kristen tro och kristna värderingar. Det är därför viktigt att barn får en positiv kontakt med kyrkan. Vi vill särskilt framhålla betydelsen av satsningar för barn under12 år. Vi vill även prioritera konfirmandarbetet. Det kan ge unga positiva erfarenheter och upplevelser av tro och kyrka samt lägga grunden för ett fortsatt engagemang i församlingen efter konfirmationstiden.

FiSK vill att kyrkan särskilt ska verka för barnens rätt till en trygg uppväxt. Vi anser att det är mycket viktigt att kyrkan finns närvarande, synlig och tillgänglig på förskolor, fritidsgårdar, skolor och universitet liksom bland organisationer som arbetar med barn och unga och för deras intressen.

FiSK vill också lyfta fram Svenska kyrkans unga som en mycket betydelsefull partner och önskar att kyrkan ska stödja organisationen. Vi stödjer att Svenska kyrkan har en låg rösträttsålder och på olika sätt bjuder in unga i beslutande organ. Barn och unga måste ges rätt att bestämma och tycka till i frågor som berör dem. Vi tror att vi därigenom kan få fler unga att engagera sig för kyrkan och också växa i sin tro.