Bengt Olsson, ordförande i FiSK

 

2017-12-10

Hej!

Vad som finns att rapporter från FiSK sedan senast är att vi har avhållit vårt årsmöte den 25 november och att dagarna dessförinnan det ”gamla” kyrkomötet hade sin sista session och att det ”nya” hade sitt första möte, som i stort sett innebar ett välkomnande samt val till presidium och till kyrkostyrelse.  Det föregicks av kontakter mellan nomineringsgrupperna för att komma överens om vilka som samverka med vilka inför de olika valen.

Vår kyrkomötesgrupp är helt förnyad jämfört med den som har representerat FiSK i kyrkomötet 2013-2017. Dock har två av de sju ledamöterna i den nya gruppen representerat FiSK i tidigare kyrkomöten, nämligen Vivianne Wetterling, från Göteborgs stift, och Lars Arvidsson, från Lunds stift. FiSK-gruppen har utsett Vivianne till sin gruppledare och Leif Nordenstorm, från Uppsala stift till sin vice gruppledare. Olov Lindquist, från Stockholms stift, har utsetts av gruppen att representera den i kyrkomötets valberedning, där vi är adjungerade.  Vi har bara en adjungerad plats, eftersom vi inte av egen kraft tar några platser i kyrkomötets olika organ. Inför valen till de åtta utskotten, som sker i oktober 2018, planerar vi att samverka med Borgerligt Alternativ (BA). Då kan vi få fler platser än om våra båda grupper skulle gå fram var för sig i det valet. Det låter tekniskt och kanske lite krångligt, men det är så det fungerar. Vi ber att få återkomma och informera från kyrkomötet vartefter. Under tiden fram till att kyrkomötet åter sammanträder i oktober 2018 skall vår egen grupp träffas enskilt den 10 februari och senare ytterligare en gång innan sommaren.

Den 25 november ägde alltså vårt riksårsmöte rum i Stockholm, denna gång i Schizofreniförbundets lokaler belägna alldeles intill Stadshuset och med en hänförande utsikt över Riddarfjärden.  Det var en god närvaro av ombud från hela landet, från Lund i söder till Umeå i norr. Just från Umeå kom Kenneth Nordgren, som har representerat FiSK i det avgående kyrkomötet och som efter de många avhoppen också blev dess gruppledare. Kenneth har även varit med i vår styrelse och har med sina kunskaper och med sin klokhet varit en ovärderlig kraft i valrörelsen inför kyrkovalet. Det var därför mycket tråkigt att konstera att vår nomineringsgrupp och därmed Kenneth inte kunde behålla sin plats i kyrkomötet från Luleå stift. Vi får hoppas att Kenneth kan återkomma i nästa kyrkoval, som äger rum 2021.

Vid vårt årsmöte behandlades förutom sedvanliga punkter såsom val m.m. i huvudsak två ärenden, dels rapport från det avslutade kyrkomötet, dels redovisning och reflektion från stiften gällande valrörelsen.

I sin rapport från kyrkomötets avslutande session lade Kenneth tonvikten vid den nya kyrkohandboken, som kyrkomötet hade beslutat om att anta efter ett arbete, som hade pågått under mycket lång tid. Den tidigare handboken antogs 1986 och Kenneth nämnde att den nya handboken var den nionde i ordningen sedan reformationen, som inträffade i Sverige för nära 500 år sedan. Det nya handboksförslaget och inte minst arbetsprocessen med det blev inför antagandet granskat av utomstående revision och även kritiserat från olika håll, men det antogs med stor majoritet av kyrkomötet och i den ingick även FiSK.  Det har rests farhågor för att den nya handboken helt skulle vända upp och ner på sättet att fira gudstjänst, men enligt Kenneths uppfattning ryms ordningen i den gamla handboken till 95 % i den nya. Det som dock lyftes ut ur beslutet om den nya handboken var kyrkomusiken, som skall bli föremål för ytterligare överväganden. Kyrkomusiken jämte begravningsväsendet var dessutom två frågor som särskilt uppmärksammades i valrörelsen inför kyrkovalet. Båda frågorna blev också föremål för flera inlägg från deltagarna vid riksårsmötet.

Beträffande redovisningen och reflektionerna från stiften från valrörelsen var den allmänna meningen att sett mot bakgrunden av de avhopp från gruppen som hade skett medlemmarna på ett beundransvärt hade rest sig och skakat av sig den missmodiga stämning som kunde ha uppstått.  Istället för den utradering av vår grupp i kyrkomötet som en del utomstående hade trott på så blev resultatet förvånansvärt bra. Vi minskade visserligen med ett mandat i kyrkomötet, från åtta till sju, men i stort sett höll vi ställningarna och lade en grund för ett bättre resultat i valet 2021. Och även i valet till stiftsfullmäktige och till kyrkofullmäktige i de pastorat/församlingar som vi ställde upp i höll vi våra positioner. Det gäller nu att vi kan hålla ihop och stötta varandra och arbeta med nyrekrytring. När det gäller kyrkopolitik är det precis som med allt annat. Det är inte ålder och annan bakgrund som är det avgörande, utan det engagemang som var och en som deltar kan visa upp. Det kom också till uttryck i vittnesbörden från valrörelsen från stiftsombuden. Utan undantag hade visats prov på engagemang och idealitet från de olika stiften. Det har tagits fram och beställts valsedlar, det har packats ihop valutskick, det har framställts foldrar och broschyrer, det har delats ut foldrar och broschyrer, det har levererats valsedlar till valnämnder, det har skrivits på Facebook- och hemsida. Ja, det gjordes mycket i valrörelsen och det skall alla medverkande ha ett stort tack för!

Slutligen förrättade också sedanliga val. Till ordförande omvaldes Bengt Olsson, Linköping, och till ledamöter i övrigt omvaldes Birgitta Thörn, Göteborg, Stig Palmqvist, Karlborg, och Margaretha Herthelius, Stockholm, och nyvaldes Britta Berglund, Piteå, Lisbeth Westlund, Åmål, och Fredrik Unger, Uppsala. Birgit Friggebo fortsätter som kassaförvaltare. Kenneth Nordgren, Umeå, som lämnade styrelsen avtackades för sina insatser och vid lämpligt tillfälle skall även Inger Gustafsson, Jönköping, som också lämnade styrelsen, men inte hade tillfälle att vara med vid riksårsmötet, avtackas.

Ja, detta var en rapport från vår verksamhet och jag vill önska alla en god fortsättning på det nya kyrkoåret! Följ också vår verksamhet på vår hemsida och vår Facebook!

Bengt Olsson

ordförande

 

 

 

 

2017-10-12

Hej!

Alla FiSK-medlemmar kallas till ordinarie riksmöte lördagen den 25 november 2017 kl. 11-16, Schizofreniförbundets lokal, Hantverkargatan 3G, det lilla tegelfärgade huset nere i hörnet Norr Mälarstrand och Samuel Owens gata.

Vi har inte kunnat få plats i lokal i Matteus församling denna gång och inte heller i lokal i de andra församlingar vi kontaktat, men genom Margaretha Herthelius kan vi vara i Schizofreniförbundets lokal, vilket är bra, inte minst med hänsyn till närheten till Centralstationen. Gångavståndet därifrån är ca 900 m. Man kan också gå till Tegelbacken och därifrån ta buss 3 till Stadshuset. Det alternativet innefattar en gångsträcka på ca 500 m.

Ärendelista:

1. Riksmötet öppnas.
2. Val av mötesordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
5. Fastställande av dagordning.
6. Rapport från kyrkomötet,
7. Verksamhetsberättelse och bokslut.
8. Revisors rapport
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om hantering av resultat.
10. Fråga om ansvarsfrihet.
11. Utfallet av kyrkovalet 2017 – redovisning och reflektion.
12. Val av styrelse
1. ordförande
2. sex övriga ledamöter i styrelsen
3. en revisor och en revisorssuppleant
4. tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande
13. Övriga frågor.
14. Riksmötet avslutas.

Ramprogrammet för dagen ser ut så här:
Kl. 10.00 Möjlighet till ankomst och kaffe
Kl. 11.00 Riksmötet öppnar
– Andakt
– Presentation
– Rapport från kyrkomötet
Kl. 12.30 Lunch
Kl.13.15 Riksmötets fortsättning med kyrkovalet – redovisning och reflektion
Kl. 15.00 Kaffe
– Riksmötet fortsätter med val och övriga frågor
Kl.16.00 Riksmötet avslutas.
Anmälan med eventuella kostavvikelser görs senast den 17 november till Margaretha Herthelius via e-post hertheliusmargaretha@gmail.com.
Varje stift kan representeras av två ombud och aktuella kyrkomötesledamöter (både de som valdes vid kyrkovalen 2013 och 2017; det senare valet är ännu inte sluträknat, men kommer förhoppningsvis att bli det inom kort). För dessa står FiSK för reskostnaderna.
Alla medlemmar är välkomna att delta i riksmötet på egen bekostnad av resa.
En deltagaravgift på 100: – betalas kontant på riksmötet.

Varmt välkommen till riksmötet den 25 november!

Med vänlig hälsning
Bengt Olsson
ordförande

 

 

 

 

2017-09-20

Hej !

Kyrkovalet är nu över, och vi kan konstatera att det gick mycket bra för FiSK i Göteborgs stift, tvärt emot vad vissa olyckskorpar kraxat om under sommaren. Vi fick behålla vårt mandat i kyrkomötet och våra tre mandat i stiftsfullmäktige. Vi ställde även upp i kyrkofullmäktigevalen i 8 av Göteborgs nys enheter, Domkyrkopastoratet, Carl Johans pastorat, V Frölunda pastorat, Örgryte pastorat, Nylöse pastorat, Backa pastorat, Lundby församling och Torslanda-Björlanda församling, i Mölndals pastorat samt i Varbergs församling. På samtliga av dessa platser fick vi in ledamöter. Det goda resultatet beror bl a på det engagerade jobb som många av Er gjort före valet. Ett varmt tack !

Valresultatet är än så länge preliminärt, men vi är säkra på att de antal mandat vi f n tilldelats kommer att stå sig. Du som får detta mejl har nu kommit in som ledamot i Ditt pastorat/Din församling. Du kommer om en tid att få bekräftelse på detta i ett brev från stiftet. Det enda som kan hända är att någon annan på Din lista lyckats “kryssa sig” in före Dig.

Du kommer, förmodligen i början av november, att bli kallad till ett första kyrkofullmäktigesammanträde, då fullmäktiges presidium, valberedning och revision skall utses. Sedan blir det ytterligare ett sammanträde i år, då kyrkoråd m m skall väljas. Förutom i Mölndal kommer FiSK inte att på egen hand kunna få någon plats i kyrkoråden. För att möjliggöra detta krävs i regel valteknisk samverkan med något eller några andra nomineringsgrupper. FiSKs styrelse är beredd att bistå Er med beräkningar och råd inför sådana förhandlingar, om Ni så önskar.

Kyrkofullmäktige har minst 2, ibland 3, sammanträden per år. Vid ett möte på våren fastställs bokslutet. På ett höstmöte fastställs budget och kyrkoavgift för nästa år.

Med vänliga hälsningar

Gunnar Trenning
Stiftsombud för FiSK
Sekreterare i styrelsen