Bengt Olsson, ordförande i FiSK

 

 

 

2017-10-12

Hej!

Alla FiSK-medlemmar kallas till ordinarie riksmöte lördagen den 25 november 2017 kl. 11-16, Schizofreniförbundets lokal, Hantverkargatan 3G, det lilla tegelfärgade huset nere i hörnet Norr Mälarstrand och Samuel Owens gata.

Vi har inte kunnat få plats i lokal i Matteus församling denna gång och inte heller i lokal i de andra församlingar vi kontaktat, men genom Margaretha Herthelius kan vi vara i Schizofreniförbundets lokal, vilket är bra, inte minst med hänsyn till närheten till Centralstationen. Gångavståndet därifrån är ca 900 m. Man kan också gå till Tegelbacken och därifrån ta buss 3 till Stadshuset. Det alternativet innefattar en gångsträcka på ca 500 m.

Ärendelista:

1. Riksmötet öppnas.
2. Val av mötesordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
5. Fastställande av dagordning.
6. Rapport från kyrkomötet,
7. Verksamhetsberättelse och bokslut.
8. Revisors rapport
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om hantering av resultat.
10. Fråga om ansvarsfrihet.
11. Utfallet av kyrkovalet 2017 – redovisning och reflektion.
12. Val av styrelse
1. ordförande
2. sex övriga ledamöter i styrelsen
3. en revisor och en revisorssuppleant
4. tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande
13. Övriga frågor.
14. Riksmötet avslutas.

Ramprogrammet för dagen ser ut så här:
Kl. 10.00 Möjlighet till ankomst och kaffe
Kl. 11.00 Riksmötet öppnar
– Andakt
– Presentation
– Rapport från kyrkomötet
Kl. 12.30 Lunch
Kl.13.15 Riksmötets fortsättning med kyrkovalet – redovisning och reflektion
Kl. 15.00 Kaffe
– Riksmötet fortsätter med val och övriga frågor
Kl.16.00 Riksmötet avslutas.
Anmälan med eventuella kostavvikelser görs senast den 17 november till Margaretha Herthelius via e-post hertheliusmargaretha@gmail.com.
Varje stift kan representeras av två ombud och aktuella kyrkomötesledamöter (både de som valdes vid kyrkovalen 2013 och 2017; det senare valet är ännu inte sluträknat, men kommer förhoppningsvis att bli det inom kort). För dessa står FiSK för reskostnaderna.
Alla medlemmar är välkomna att delta i riksmötet på egen bekostnad av resa.
En deltagaravgift på 100: – betalas kontant på riksmötet.

Varmt välkommen till riksmötet den 25 november!

Med vänlig hälsning
Bengt Olsson
ordförande

 

 

 

 

2017-09-20

Hej !

Kyrkovalet är nu över, och vi kan konstatera att det gick mycket bra för FiSK i Göteborgs stift, tvärt emot vad vissa olyckskorpar kraxat om under sommaren. Vi fick behålla vårt mandat i kyrkomötet och våra tre mandat i stiftsfullmäktige. Vi ställde även upp i kyrkofullmäktigevalen i 8 av Göteborgs nys enheter, Domkyrkopastoratet, Carl Johans pastorat, V Frölunda pastorat, Örgryte pastorat, Nylöse pastorat, Backa pastorat, Lundby församling och Torslanda-Björlanda församling, i Mölndals pastorat samt i Varbergs församling. På samtliga av dessa platser fick vi in ledamöter. Det goda resultatet beror bl a på det engagerade jobb som många av Er gjort före valet. Ett varmt tack !

Valresultatet är än så länge preliminärt, men vi är säkra på att de antal mandat vi f n tilldelats kommer att stå sig. Du som får detta mejl har nu kommit in som ledamot i Ditt pastorat/Din församling. Du kommer om en tid att få bekräftelse på detta i ett brev från stiftet. Det enda som kan hända är att någon annan på Din lista lyckats “kryssa sig” in före Dig.

Du kommer, förmodligen i början av november, att bli kallad till ett första kyrkofullmäktigesammanträde, då fullmäktiges presidium, valberedning och revision skall utses. Sedan blir det ytterligare ett sammanträde i år, då kyrkoråd m m skall väljas. Förutom i Mölndal kommer FiSK inte att på egen hand kunna få någon plats i kyrkoråden. För att möjliggöra detta krävs i regel valteknisk samverkan med något eller några andra nomineringsgrupper. FiSKs styrelse är beredd att bistå Er med beräkningar och råd inför sådana förhandlingar, om Ni så önskar.

Kyrkofullmäktige har minst 2, ibland 3, sammanträden per år. Vid ett möte på våren fastställs bokslutet. På ett höstmöte fastställs budget och kyrkoavgift för nästa år.

Med vänliga hälsningar

Gunnar Trenning
Stiftsombud för FiSK
Sekreterare i styrelsen